امروز : چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۴۳
طی حکمی از سوی رئیس حوزه هنری کشور؛

میثم مرادی به عنوان معاونت راهبری استان‌های حوزه هنری منصوب شد

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی دادﻣﺎن، رﺋﻴﺲ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼمی، طی حکمی ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺮادیﺑﻴﻨﺎﺑﺎج رئیس حوزه هنری خراسان رضوی را به سمت «ﻣﻌﺎوﻧﺖ راهبری اﺳﺘﺎنﻫﺎ» منصوب کرد.
میثم مرادی به عنوان معاونت راهبری استان‌های حوزه هنری منصوب شد
یکشنبه | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - ۱۸:۴۱ |
کد خبر : ۱۱۱۰۸ |
علمی و فرهنگی
 

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز اانتخابات، در متن حکم ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺮادیﺑﻴﻨﺎﺑﺎج به عنوان «ﻣﻌﺎوﻧﺖ راهبری اﺳﺘﺎنﻫﺎ» آمده است:

«ﺑﺮادر ﻋﺰﻳﺰ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺮادیﺑﻴﻨﺎﺑﺎج

ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی در ﺳﻠﻮک ٤٠ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﭼﻮن ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ دﻟﺴﻮز در زﻳﺴﺖ‌ﺑﻮم اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻰ، ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﻣﺄﻣﻮر و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺷﺖ و داﺷﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻰ ﺗﺤﻮل در ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﻰ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﻳﻜﻰ از اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی اﻗﺪام در ﻓﺼﻞ ﻧﻮ از ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺷﺠﺮه ﻣﺒﺎرﻛﻪ اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎی ﻓﻜﺮی و ﻋﻤﻠﻰ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻰ از ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ ﭘﻴﺸﻴﻦ در ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ راهبری اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻰﻛﻨﻢ. 

ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﺻﻠﻰ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻰ ﻃﺮاﺣﻰ و ﭘﻰﮔﻴﺮی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺤﻮل ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﻰ ﺣﻮزه است. ﺑﻪﭘﻴﻮﺳﺖ اﻫﻢ اﺻﻮل و راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﺑﻼغ ﻣﻰﺷﻮد. 

ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺗﺠﺎرب ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻧﺮم‌اﻓﺰاری ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی و ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺟﺒﻬﻪ ﻓﻜﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی اﺑﻼﻏﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺴﺘﻪ و در ﻳک ﺑﺎزه 60 روزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺪه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻻزم ﻣﻰداﻧﻢ از ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺎﻋﻰ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮار، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻠﺤﻰ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدی در ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﻰ ﺣﻮزه ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻢ. از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨّﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻄﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.»

              

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 10 حرف باشد
  • اولین نظر را شما بدهید